Informaţii pentru cetăţenii străini

Asistenţă şi servicii consulare

Permise de mic trafic
 
Consulatul General al României la Cahul are competenţă de procesare a cererilor de permis de mic trafic numai pentru persoanele care locuiesc în raioanele  Basarabeasca, Cantemir, Cahul, Cimişlia, Leova, Taraclia sau în Unitatea Teritoriala Autonomă Găgăuzia la o distanta de maxim 30 de km de frontieră.

Preluam actele doar DACA AVETI DOMICILIUL IN ACESTE RAIOANE!!!


ACORDUL între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră . Pentru detalii privind Acordul click AICI.

Începând cu data de 12 iulie 2010, Consulatul General al României la Cahul primeşte cererile pentru permise de mic trafic care le vor permite cetăţenilor moldoveni să călătorească în zona de frontieră a României fără vize.
Pot solicita permise de mic trafic numai cetăţenii Republicii Moldova care locuiesc în zona de frontieră, vecină cu România, pe o distanţă de 30 kilometri, în baza unor motivaţii susţinute cu documente. Potrivit acordului, persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin 1 an, în zona de frontieră pot primi permise de mic trafic la frontieră, pentru o perioadă de la doi la cinci ani, în baza cărora pot călători în statul vecin.
Pentru obţinerea permisului de mic trafic de frontieră, solicitanţii sunt rugaţi să se prezinte personal şi să prezinte o serie de acte: cerere tip (poate fi descărcată de pe site sau primita de la ghiseele oficiului consular), trebuie să fie completată personal de către solicitant; fotografie tip paşaport; paşaport valabil pentru cel puţin doi ani; documente care atestă că solicitantul locuieşte legal în zona de frontieră de cel puţin un an; declaraţii pe proprie răspundere tip (pot fi descărcate de mai jos sau primite de la ghişeele oficiului consular) care justifică motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei şi se semnează în faţa funcţionarului consular.
 
Acordul de mic trafic de frontieră cu Republica Moldova reprezintă o derogare de la regimul trecerii frontierelor externe ale Uniunii Europene de către cetăţenii unui stat terţ, supuşi obligativităţii vizei.
Permisele care vor fie eliberate de România  corespund normelor de siguranţă şi specificaţiilor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 380/2008 al Consiliului din 18 aprilie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 privind instituirea unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe.
În sensul acestui Acord, următorii termeni sunt definiţi astfel:
a) zona de frontieră cuprinde teritoriul statelorPărţilor contractante, care nu depăşeşte 30 de km de la frontiera de stat, şi se află de o parte şi de alta a frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova.
Unităţile administrativ teritoriale care sunt situate parţial în zona de 30 de km şi parţial în zona cuprinsă între 30 şi 50 de km de la frontiera comună, vor fi considerate ca aparţinând zonei de frontieră.
Zona de frontieră cuprinde unităţile administrativ-teritoriale menţionate în Anexa nr. 1 a prezentului Acord.

b) rezidenţi în zona de frontieră
sunt persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin 1 an, în zona de frontieră a statului unei Părţi contractante.
În cazuri excepţionale şi temeinic justificate - căsătorii, naşteri sau adopţii - pentru membrii de familie poate fi considerată adecvată o perioadă de reşedinţă mai mică de un an.

c) mic trafic de frontieră
înseamnă trecerea frecventă a frontierei comune a statelor Părţilor contractante de către rezidenţii în zona de frontieră a statului unei Părţi contractante şi care intenţionează să rămână în zona de frontieră a statului celeilalte Părţi contractante, în special din motive de ordin social, cultural, familial sau întemeiate economic, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 luni de şedere neîntreruptă calculată de la data trecereii frontierei.

d) permisul de mic trafic de frontieră reprezintă documentul care dă dreptul rezidenţilor în zona de frontieră să treacă frontiera statelor Părţilor contractante în regim de mic trafic de frontieră; perioada de valabilitate este cuprinsă între 2 şi 5 ani.
 

Eliberarea permisului de mic trafic pentru adulţi

 
Rezidenţii în zona de frontieră pot trece frontiera comună a statelor Părţilor contractante în conformitate cu regimul privind micul trafic de frontieră în următoarele condiţii:
a. sunt în posesia permisului de mic trafic de frontieră şi a paşaportului valabil;
b. nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor Părţilor contractante.
c. nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii, ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor Părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea.
Pentru obţinerea permisului de mic trafic de frontieră trebuie depuse următoarele documente:
· cerere tip; cererile se completeaza cu cerneala  de culoare neagra, personal, de către solicitant, în faţa lucrătorului consular şi se semneaza de solicitant în interiorul chenarului anume desemnat, fara a se depasi conturul chenarului; formularele de cerere sunt gratuite şi pot fi procurate la sediul Consulatului General al României la Cahul  sau descărcate de pe internet. Pentru a descărca cererea, click AICI.
· o fotografie color tip pasaport (3,5 x 4,5 cm), de data recentă; capul trebuie sa fie centrat, la o distanta de 0,5 cm de marginea superioara si de cele laterale iar umerii sa apara in cadru; fotografia sa fie din fată pe un fundal monocolor alb; ochii trebuie sa fie perfect vizibili chiar la purtatorii de ochelari; fotografia se face cu capul descoperit.
· paşaport valabil; valabilitatea permisului nu poate depăşi valabilitatea paşaportului.
· documente care atestă că solicitantul locuieşte legal în zona de frontieră, de cel putin un an (buletin de identitate şi anexa din care rezultă că solicitantul locuieşte în zona de frontieră de cel puţin un an); atunci când din conţinutul documentelor nu reiese perioada în care persoana a locuit legal în zona de frontieră, acestea vor fi însoţite de un certificat clarificator eliberat pe hartie cu antet, semnat şi stampilat de autoritatea care a emis documentul respectiv.
· documente care dovedesc că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune statelor Părţilor contractante, în temeiul regimului privind micul trafic de frontieră.
     Motive intemeiate pentru trecerea frecventa a frontierei comune a statelor partilor contractante in temeiul regimului privind micul trafic de frontiera pot fi considerate urmatoarele, fara a avea caracter limitativ:
- mentinerea relatiilor de familie prin vizitarea rudelor;
- insotirea rudelor pentru acordarea de asistenta medicala;
- participarea la programe in domeniul economic si schimburi in domeniile economic, stiintific, cultural, medical, sportiv, mass-media sau in domeniul educatiei;
- promovarea unor interese economice si desfasurarea de activitati de sprijin economic;
- rezolvarea problemelor de natura juridica;
- vizitarea mormintelor rudelor;
- alte motive intemeiate. 
 
 
În funcţie de motivul deplasării, dovada temeiniciei acestuia se poate face cu unul din următoarele acte:
a) Menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor
- Declaratie pe proprie răspundere în care se specifică gradul de rudenie cu persoana vizitată
sau
- Invitaţie din partea rudelor din România.
b) Însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală
- Declaraţie pe propria răspundere în care se specifică diagnosticul şi necesitatea de efectuare a tratamentului medical în România
sau
- Atestat medical din care să reiasă diagnosticul sau recomandarea de tratament în România.
c) Participare la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile economic,  ştiinţific, cultural, medical, sportiv, mass media sau în domeniul educaţiei
- Declaraţie pe propria răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele din care să reiasă continuitatea activităţilor
sau
- Scrisoare în original din partea organizatorilor evenimentului din care să reiasă continuitatea activităţilor precum şi perioada pe care acţiunile ar urma să se desfăşoare.
d) Promovarea unor interese economice şi desfăşurarea de activităţi de sprijin economic
- Declaraţie pe propria răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele din care să reiasă caracterul de promovare şi de sprijin economic şi perioada în care acţiunile ar urma să se desfăşoare
sau
- Scrisoare, în original,  din partea persoanei juridice care organizează evenimentele din care să reiasă caracterul de promovare şi de sprijin economic şi perioada în care acţiunile ar urma să se desfăşoare.
e) Rezolvarea problemelor de natură juridică
- Declaraţie pe propria răspundere în care se explică problema ce urmează a fi soluţionată
sau
- Citaţie/invitaţie din partea organului judiciar sau administrativ competent să soluţioneze cauza.
f) Vizitarea mormintelor rudelor
- Declaraţie pe propria răspundere privind relaţia de rudenie între solicitant şi persoana decedată, precum şi localitatea unde se află mormântul respectiv
sau
- Corespondenţă, din care să rezulte relaţia de rudenie.
g) Alte motive întemeiate
- Declaraţie pe propria răspundere în care să se explice detaliat motivul şi temeinicia lui; se vor ataşa acte doveditoare ale temeiniciei motivului, în măsura în care există.
 

Eliberarea permisului de mic trafic de frontieră pentru copii

 
Prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit 18 ani până în ziua depunerii cererii de obţinere a permisului de mic trafic de frontieră. Acordul distinge doua situaţii: copiii care posedă paşaport individual şi copiii care sunt inscrişi în paşaportul unuia dintre părinţi.
A. Situaţia în care copiii posedă paşapoarte individuale
Copiilor rezidenţi în zona de frontieră li se poate elibera permisul de mic trafic de frontieră iniţial cu valabilitate de 2 ani, fără a putea depăşi perioada de valabilitate a paşaportului.
Copiii rezidenţii în zona de frontieră pot trece frontiera comună a statelor Părţilor contractante în conformitate cu regimul privind micul trafic de frontieră în următoarele condiţii:
a. sunt în posesia permisului de mic trafic de frontieră şi a paşaportului valabil;
b. nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor Părţilor contractante;
c. nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii, ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor Părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea;
d. sunt însoţiţi de cel puţin unul dintre părinţi sau de tutore;
e. părinţii prezintă o declaraţie comună, Declaratie pe proprie răspundere, prin  care consimt la eliberarea permisului de mic trafic; dacă unul dintre părinţi nu se poate deplasa la oficiul consular îşi va exprima acordul printr-o declaraţie în formă autentică dată în faţa unui notar public; în cazul în care copilul este incredinţat de instanţa judecătorească unui singur părinte sau tutore, declaraţia pe proprie răspundere este semnată şi prezentată de către acesta. Declaraţia pe proprie răspundere va fi semnată în faţa funcţionarului consular.

Pentru obţinerea permisului de mic trafic de frontieră trebuie depuse următoarele documente
 
· cerere tip; cererile, personal, de către părinte, în faţa lucrătorului consular şi se semnează de părinte în interiorul chenarului anume desemnat, fără a se depăsi conturul chenarului; formularele de cerere sunt gratuite şi pot fi procurate la sediul Consulatului General al României la Cahul sau descărcate de pe internet.

 

Pentru a descărca cererea, click AICI.

 

·  
· o fotografie (a copilului) color, tip pasaport (3,5 x 4,5 cm), de data recentă; capul trebuie sa fie centrat, la o distanta de 0,5 cm de marginea superioara si de cele laterale iar umerii sa apara in cadru; fotografia sa fie din fată pe un fundal monocolor alb; ochii trebuie sa fie perfect vizibili chiar la purtatorii de ochelari; fotografia se face cu capul descoperit
 
· paşaport valabil; valabilitatea permisului nu poate depăşi valabilitatea paşaportului;
 
· Declaratie pe proprie răspundere semnată în faţa funcţionarului consular, de ambii părinţi sau de părintele căruia instanţa judecătorească i-a încredinţat copilul spre creştere şi educare; dacă unul dintre părinţi nu se poate deplasa la oficiul consular îşi va exprima acordul printr-o declaraţie în formă autentică dată în faţa unui notar public.
 
· copie legalizată de pe hotărârea judecătorescă de încredinţare unuia dintre părinţi a copilului, dacă este cazul
 
· documente care atestă că minorul locuieşte legal în zona de frontieră, de cel putin un an (buletin de identitate dacă este cazul sau al părinţilor sau părintelui/tutorelui căruia minorului i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească); atunci când din conţinutul documentelor nu reiese perioada în care copilul a locuit legal în zona de frontieră, acestea vor fi însoţite de un certificat clarificator eliberat pe hârtie cu antet, semnat şi stampilat de autoritatea competentă.
 
· documente care dovedesc că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune statelor Părţilor contractante, în temeiul regimului privind micul trafic de frontieră; motivele pentru care se solicită permisul pentru copil pot fi legate de persoana copilului sau de unul din părinţii săi.
      Motive intemeiate pentru trecerea frecventa a frontierei comune a statelor partilor contractante in temeiul regimului privind micul trafic de frontiera pot fi considerate urmatoarele, fara a avea caracter limitativ:
- mentinerea relatiilor de familie prin vizitarea rudelor;
- participarea la programe in domeniul economic si schimburi in domeniile economic, stiintific, cultural, medical, sportiv, mass-media sau in domeniul educatiei;
- promovarea unor interese economice si desfasurarea de activitati de sprijin economic;
- rezolvarea problemelor de natura juridica;
- vizitarea mormintelor rudelor;
- alte motive intemeiate.
 
În funcţie de motivul deplasării, dovada temeiniciei acestuia se poate face cu unul din următoarele acte:
a) Menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor
- Declaratie pe proprie răspundere în care se specifică gradul de rudenie cu persoana vizitată
sau
- Invitaţie din partea rudelor din România.
b) Însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală
- Declaraţie pe propria răspundere în care se specifică diagnosticul şi necesitatea de efectuare a tratamentului medical în România
sau
- Atestat medical din care să reiasă diagnosticul sau recomandarea de tratament în România.
c) Participare la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile economic,  ştiinţific, cultural, medical, sportiv, mass media sau în domeniul educaţiei
- Declaraţie pe propria răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele din care să reiasă continuitatea activităţilor
sau
- Scrisoare în original din partea organizatorilor evenimentului din care să reiasă continuitatea activităţilor precum şi perioada pe care acţiunile ar urma să se desfăşoare.
d) Promovarea unor interese economice şi desfăşurarea de activităţi de sprijin economic
- Declaraţie pe propria răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele din care să reiasă caracterul de promovare şi de sprijin economic şi perioada în care acţiunile ar urma să se desfăşoare
sau
- Scrisoare, în original,  din partea persoanei juridice care organizează evenimentele din care să reiasă caracterul de promovare şi de sprijin economic şi perioada în care acţiunile ar urma să se desfăşoare.
e) Rezolvarea problemelor de natură juridică
- Declaraţie pe propria răspundere în care se explică problema ce urmează a fi soluţionată
sau
- Citaţie/invitaţie din partea organului judiciar sau administrativ competent să soluţioneze cauza.
f) Vizitarea mormintelor rudelor
- Declaraţie pe propria răspundere privind relaţia de rudenie între solicitant şi persoana decedată, precum şi localitatea unde se află mormântul respectiv
sau
- Corespondenţă, din care să rezulte relaţia de rudenie.
g) Alte motive întemeiate
- Declaraţie pe propria răspundere în care să se explice detaliat motivul şi temeinicia lui; se vor ataşa acte doveditoare ale temeiniciei motivului, în măsura în care există.
 
 
·  
B. Situaţia în care copiii sunt incluşi în paşaportul unuia dintre părinţi
Se vor urma instrucţiunile de la litera A ce reglementează procedura în cazul copiilor  posesori de paşapoarte individuale, cu următoarele precizări:

Pentru emiterea permisului pe o perioadă de 2 ani, recomandăm să se aibă în vedere obţinerea unui paşaport individual pentru minorii în vârsta de 14 ani, deoarece dacă rămâne inclus în paşaportul unui părinte permisul nu poate fi emis pe o perioadă care să depăşească data la care copilul a împlinit vârsta de 16 ani.

 

 

Documente necesare/precizări

 
 
· Cerere permis mic trafic *** Se completează personal de către solicitant.
· Declaraţie pe proprie răspundere *** Se semnează în faţa funcţionarului consular.
· Declarație pe proprie răspundere minori *** Se semnează de către părinţi în faţa funcţionarului consular.PRECIZĂRI
 
· Autorităţile române competente se vor asigura că:
o Solicitanţii de permise de mic trafic de frontieră nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică ale oricăruia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
o Solicitanţii nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii, ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale României, cu scopul de a le fi refuzată intrarea.
o Autorităţile de frontieră vor verifica la intrarea şi ieşirea din România dacă posesorii de permise de mic trafic de frontieră mai îndeplinesc la data controlului condiţiile prevăzute în Acord.
· Verificările prealabile şi procedura de emitere a permisului vor dura până la 60 zile.
  • Cererile de permise de mic trafic ale persoanelor domiciliate in circumscriptia Cahul (raioanele  Basarabeasca, Cantemir, Cahul, Cimişlia, Leova, Taraclia sau Unitatea Teritoriala Autonomă Găgăuzia) se depun la ConsulatulGeneral al României la Cahul, str. B.P. Hasdeu nr. 11.
· Permisele se vor emite gratuit până la aderarea României la Spaţiul Schengen.
· Rezidenţilor în zona de frontieră le poate fi eliberat permisul de mic trafic de frontieră iniţial cu valabilitate de 2 ani, fără a putea depăşi perioada de valabilitate a paşaportului titularului.
· Cererile care nu au ataşate toate documentele solicitate NU pot fi preluate/prelucrate.
· Destinatarul va achita taxele poştale.
· Toate documentele  vor fi prezentate în limba română. Documentele redactate în alte limbi vor fi traduse în limba română la unul din traducătorii autorizati, iar sigiliul şi semnătura traducătorului vor fi legalizate de un notar public.
· Declaraţiile pe propria răspundere se semnează obligatoriu în faţa funcţionarului consular, la depunerea dosarului.

 

În prim plan

Prevalidare in ECONSULAT si Reprogramari

03.05.2017

ANUNT IMPORTANT! Stimati solicitanti de servicii consulare, vă comunicăm faptul că în continuare se fac eforturi pentru …

Viza de lungă ședere pentru studii în România!

04.08.2016

Rezultatele repartizării elevilor din R. MOLDOVA în învățământul liceal și profesional din ROMÂNIA - 27 iulie 2016 Atrag…

Alegeri Parlamentare in Romania

06.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania 06.07.2016 Dacă ai prieteni sau membri ai familiei…

5650 de locuri subvenționate de statul român alocate Republicii Moldova

01.07.2016

5650 de locuri subvenționate de statul român pentru școlarizarea tinerilor din Republica Moldova Ministerul Educației și…