Informaţii pentru cetăţenii străini

Viza română

 
 

Eliminarea vizelor pentru cetăţenii din Republica Moldova

Consulatul General al României la Cahul, Republica Moldova informează că, începând cu 28 aprilie 2014, urmare a includerii Republicii Moldova pe lista ţărilor terţe ai căror cetăţeni nu mai au nevoie de viză de intrare în spaţiul Schengen şi în acele ţări membre UE, care aplică integral sau parţial aquis-ul Schengen (cu excepţia Marii Britanii şi Irlandei) cetăţenii moldoveni posesori de paşapoarte biometrice vor putea călători în România fără a fi în posesia unei vize (regim liberalizat de vize).

Eliminarea vizelor nu afectează celelalte condiţii care trebuiesc îndeplinite pentru intrarea în scop de scurtă şedere, prevăzute de legislaţia României în materie, similare cu cele aplicate de celelalte state membre ale UE.

Consulatul General al României la Cahul, Republica Moldova recomandă tuturor cetăţenilor interesaţi, să îşi perfecteze paşapoarte biometrice pentru a fi în măsură să beneficieze de facilităţile oferite de regimul liberalizat de vize.

IMPORTANT!

 

MAE a lansat e-VIZA, un portal electronic pentru străinii care vor să obţină viză de intrare în România

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat miercuri portalul electronic e-VIZA, destinat cetăţenilor străini care doresc să obţină o viză de intrare în România.

Prezent la evenimentul de lansare, Sorin Moise, secretar general al MAE, a declarat că proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 şi a costat, fără TVA, 16.690.750, 84 lei, din care 85% din Fondul Social European şi 15% din bugetul de stat.

Moise a arătat că prin acest portal solicitanţii de viză străini vor putea iniţia procedura de obţinere a vizelor de oriunde s-ar afla utilizând internetul.

"Acest lucru va însemna o scurtare substanţială a timpului de procesare a vizelor şi a timpului pe care un cetăţean străin îl va petrece în această procedură. (...) Proiectul vine în întâmpinarea dorinţei statului român de a se integra într-un sistem modern (...) şi permite obţinerea pentru statul român pe termen mediu şi lung a unor avantaje evidente în plan economic având în vedere interesul pe care cetăţenii străini sperăm că îl vor avea în accesarea acestui tip de proiect. Ne gândim aici în special la faptul că vom atrage mai mulţi turişti străini, investitori străini, studenţi străini prin intermediul şi acestui instrument modern de obţinere a unei vize de intrare în România", a afirmat Sorin Moise.

El a mai spus că MAE derulează în paralel şi un proiect destinat cetăţenilor români prin care aceştia vor putea accesa în mod rapid un call center general, reducându-se astfel timpii de aşteptare.

Moise a precizat că proiectul e-VIZA s-a desfăşurat pe o perioadă de 7 luni, octombrie 2013 - aprilie 2014, şi s-a finalizat în termenul prevăzut în contract.

Pe de altă parte, Cristian Iovănuţ, reprezentantul consorţiului de firme care au lucrat la acest proiect, a precizat că portalul va fi disponibil începând cu 17 aprilie. El a explicat că site-ul are două zone principale: una de informare şi una de procesare a solicitărilor de viză.

Potrivit MAE, obiectivul principal al portalului e-VIZA este de a asigura acces egal şi echitabil tuturor solicitanţilor, de a creşte eficienţa procesului de acordare a vizelor, precum şi confortul solicitanţilor. MAE precizează însă că sistemul e-VIZA nu gestionează efectiv cererile de viză pentru România - aceasta fiind responsabilitatea actualului sistem de acordare a vizelor, SNIV -, ci joacă doar rolul de interfaţă electronică între SNIV şi utilizatorii solicitanţi de viză.

 

INFORMARE CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ministerul Afacerilor Externe - înregistrat ca operator de date cu caracter personal, în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), sub numărul de operator 5285, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 

Scopul colectării datelor este: preluarea şi procesarea facilitată a cererilor de vize de intrare în România.

 

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru motivele de mai sus, care optează pentru solicitarea online a unei vize de intrare în România, prin intermediul portalului electronic de facilitare a solicitării vizelor, E-VIZA, au obligaţia de a furniza datele solicitate prin formularele de solicitare a vizei*, refuzul de a furniza datele solicitate determinând inadmisibilitatea cererii de viză, care nu va fi preluată de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate pentru preluarea acestora din portalul electronic E-VIZA, exclusiv misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor**. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la misiunea diplomatică/oficiul consular al României către care aţi transmis solicitarea dumneavoastră de viză. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

Datele dumneavoastră recepţionate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României nu vor fi transferate în state terţe în raport cu statele membre Schengen.

 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

NOTĂ:

--------------------------------------------------------------------------------

* Rubricile din formularele electronice de solicitare a vizei, însoţite de asterisc - (*), nu trebuie completate de resortisanţii terţi, membri de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European (soţ, soţie, copil sau ascendent dependent).

** În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale care vă privesc, trebuie avut în vedere faptul că solicitarea de viză devine inadmisibilă. Totodată, în situaţia în care doriţi ştergerea datelor personale care vă privesc, în cazul în care în perioada în care formulaţi cererea de ştergere, deţineţi o viză valabilă obţinută în baza acelor date, aceasta va fi revocată. În cazul în care asupra cererii de viză nu a fost luată o decizie, acesteia nu i se va mai putea da curs şi de asemenea, se va avea în vedere faptul că taxa aferentă procesării unei cereri de viză nu poate fi restituită.

 
 
 
 
VIZELE PENTRU CETĂŢENII REPUBLICII MOLDOVA SE ACORDĂ GRATUIT.
TERMENUL DE PROCESARE A SOLICITĂRILOR DE VIZĂ ESTE DE 5 ZILE LUCRĂTOARE CALCULAT DE LA DATA DEPUNERII DOCUMENTELOR.
URGENŢELE JUSTIFICATE VOR FI SOLUŢIONATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE.
FORMULARELE DE VIZĂ SE OBŢIN GRATUIT LA GHIŞEELE DE PRELUARE A DOCUMENTELOR
DOVADA MIJLOACELOR DE ÎNTREŢINERE (PENTRU TIPURILE DE VIZĂ LA CARE ACEASTA ESTE NECESARĂ) SE VA FACE PRIN: CARD BANCAR INTERNAŢIONAL PERSONAL AL SOLICITANTULUI DE VIZĂ (ORIGINAL ŞI COPIE) ŞI EXTRASUL DE LA BANCOMAT SAU EXTRASUL CONTULUI BANCAR, EMIS CU CEL MULT DOUĂ ZILE ÎNAINTEA SOLICITĂRII VIZEI, DIN CARE SĂ REZULTE SUMA DEŢINUTĂ DE TITULAR, SAU ORICE ALTE DOCUMENTE/MIJLOACE CARE DOVEDESC EXISTENŢA RESURSELOR FINANCIARE CORESPUNZĂTOARE. NU SE ACCEPTĂ CERTIFICATE BANCARE ŞI BANI ÎN NUMERAR.
 
Se recomandă solicitarea vizei cu suficient timp înainte de efectuarea călătoriei. Viza poate fi solicitată cu cel mult trei luni înainte de începutul planificat al valabilităţii acesteia
Se vor primi numai dosarele complete
Solicitanţii se vor prezenta personal (inclusiv minorii însoţiţi de către cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezententul legal), atât la depunerea dosarului, cât şi la ridicarea paşaportului.
Formularul de cerere se completează citeţ, cu caractere latine majuscule şi se semnează personal în faţa funcţionarului de la ghişeu. În cazul copiilor minori, cererea va fi semnată de către părinte sau reprezentantul legal al acestora.
Paşaportul nu trebuie să fie deteriorat, trebuie să aibă suficient spaţiu pentru aplicarea colantului de viză, iar valabilitatea acestuia să depăşească cel puţin trei luni valabilitatea vizei solicitate.
Toate documentele se vor prezenta în original şi fotocopie (XEROX) sau copie legalizată.
Valabilitatea vizelor de scurtă şedere nu se poate prelungi în România.
Viza de scurtă şedere nu conferă dreptul de a desfăşura activităţi lucrative pe teritoriul României.
Prezentarea actelor false implică un refuz definitiv şi sistematic.
 

Viza de scurtă şedere

 
Viza de scurtă şedere permite titularului intrarea şi libera circulaţie în România pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile în decurs de şase luni de la data primei intrări.
Important: Toată documentaţia justificativă a scopului călătoriei in România trebuie prezentată in original + fotocopie (xerox). 
I. Documente obligatorii necesare tuturor categoriilor de vize de scurtă şedere:
- cerere servicii consulare pentru depunerea dosarului de viză - descarcă aici;
- formularul de cerere completat integral, cu majuscule şi semnat în faţa funcţionarului de la ghişeu;
- paşaport valabil, în original şi copie. Valabilitatea documentului de călătorie trebuie să depaşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin trei luni;
2 fotografii recente tip paşaport (3,5 cm x 4,5 cm) color, realizate din faţă, pe un fundal luminos, fiind vizibile toate caracteristicile feţei;
- bilet de călătorie/rezervare valabil/ă până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; 
- asigurare medicală (30.000 euro), valabilă pentru toată durata călătoriei; 
- dovada asigurării condiţiilor de cazare (rezervare la o unitate de cazare, act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului, dacă persoana/instituţia/societatea nu asigură cazarea);
- buletin de identitate;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă. 
- dovada mijloacelor de întreţinere se face prin: card bancar internaţional personal al solicitantului de viză (original şi copie) şi extrasul de la bancomat sau extrasul contului bancar (emis cu cel mult 2 zile inaintea solicitarii vizei) din care să rezulte suma deţinută de titular; nu se acceptă certificate bancare şi bani în numerar. 
- oficiul consular îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare
NOTĂ: Invitaţiile notariale utilizate, indiferent dacă s-a obținut sau nu viza, nu mai pot fi folosite pentru o nouă solicitare de viză!!!
 
II. Documente solicitate pentru a justifica scopul călătoriei 
 
TRANZIT AEROPORTUAR (A) - solicitantul de viză nu prezintă dovada cazării
Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista prezentată în Anexa nr. 1 (statele bifate cu **) şi este condiţionată de următoarele:
- existenţa vizei statului de destinaţie şi a biletului de avion valabil până la destinaţie; 
- în cazul în care statul de destinaţie este chiar statul de origine sau un alt stat pentru care solicitantul nu are obligaţia deţinerii unei vize de intrare, se va accepta numai biletul de avion valabil până la destinaţie, cu condiţia ca pe traseu să nu existe alte escale sau întreruperi în state pentru care solicitantul are obligaţia deţinerii unei vize de intrare sau de tranzit.
 
TRANZIT (B) - solicitantul de viză nu prezintă dovada cazării
Viza de tranzit este viza care permite unui străin să tranziteze teritoriul României.
Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul, două sau mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile cu condiţia existenţei vizei statului de destinaţie şi a biletelor de călătorie valabile până la destinaţie. În cazul în care deplasarea se face cu un autovehicul, se vor prezenta permisul de conducere, documentele de înmatriculare ale autovehiculului şi cartea verde în care sunt înscrise datele de identificare ale titularului, statul de destinaţie şi statele de tranzit.

IMPORTANT: Începând cu 11 iulie 2008, a intrat în vigoare un regim simplificat de tranzit al teritoriului României pentru cetăţenii străini care au nevoie de viză. 
Astfel, aceştia pot tranzita România, într-o perioadă care nu depăşeşte 5 zile, fără a obţine în prealabil o viză română de tranzit, dacă:
1. sunt titulari ai unuia dintre următoarele vize şi documente eliberate de statele membre ale Uniunii Europene care aplică integral acquis-ul Schengen - Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Slovacia, Suedia, Ungaria -, precum şi de Danemarca, Islanda, Norvegia:
- o "viză uniformă" (Schengen) (menţionată la articolul 10 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen);
- o "viză de lungă şedere" (menţionată la articolul 18 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen);
- un "permis de şedere", inclus în anexa IV la Instrucţiunile Consulare Comune.
2. posedă o viză de scurtă şedere, o viză de lungă şedere sau un permis de şedere valabile eliberate de Bulgaria (conform anexei la Decizia 582/ 2008) şi Cipru (conform anexei la Decizia 895/ 2006)
3. posedă un permis de şedere valabil eliberat de Elveţia şi Liechtenstein (conform anexei la Decizia nr. 896/ 2006/ CE).
Ministerul Afacerilor Externe atrage atenţia asupra următoarelor aspecte: 
- durata de valabilitate a vizelor şi documentelor menţionate trebuie să acopere durata tranzitului; 
- chiar dacă sunt scutiţi de obligaţia obţinerii vizei române de tranzit, cetăţenii în cauză trebuie să deţină un document de identitate valabil de trecere a frontierei, precum şi documente justificative ale scopului şi condiţiilor de călătorie şi să facă dovada că posedă suficiente mijloace de subzistenţă pe perioada tranzitului (condiţii de intrare stabilite la articolul 5 (1) din Regulamentul 562/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 – Codul Frontierelor Schengen);
 
MISIUNE (C/M) (art. 36, alin. 1, lit. a din OUG 194/2002)
- notă verbală sau scrisoare oficială adresată misiunii diplomatice din partea guvernului sau a altor altor autorităţi ale Republicii Moldova, ori din partea unor Organizaţii Internaţionale prin care se atestă statutul oficial al solicitantului, scopul şi durata oficială a călătoriei.
 
TURISM (C/TU) (art. 36, alin. 1, lit. b din OUG 194/2002)
- voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică din România şi itinerarul călătoriei; 
- ordin de plată;
- factură proformă;
- contractul turistic (dintre solicitant şi agenţia de turism din Republica Moldova);
- carnet de muncă şi adeverinţă de concediu de la locul de muncă al solicitantului;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă; 
- în situaţia în care solicitarea de viză se depune de către un reprezentant al societăţii de turism, acestuia i se va solicita o delegaţie (procură) din partea societăţii (doar pentru grupurile organizate);
- societăţile de turism trebuie să parcurgă etapele necesare în vederea acreditării de către oficiul consular;
- oficiul consular işi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare
 
VIZITĂ LA RUDELE APROPIATE (C/VV) (cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre - art. 4, alin. 1, lit. k – Acord CE-Moldova )
- o invitaţie scrisă din partea gazdei (autentificată) ce trebuie să conţină, pentru persoana invitată: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, perioada şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi, dacă este cazul, numele soţului/soţiei şi copiilor care însoţesc persoana invitată, iar pentru persoana care invită: numele, prenumele şi adresa;
- invitaţia trebuie să conţină declaraţia gazdei (persoana vizitată), din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă să asigure mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
- copie după permisul de rezidenţă valabil;
EXCEPŢII: Cetăţenilor străini, membrii de familie ai cetăţenilor români (soţ/soţie), precum şi străinilor titulari ai unui drept de şedere permanentă pe teritoriul statelor membre al Uniunii Europene li se permite intrarea pe teritoriul României fără a prezenta documente care să justifice scopul, condiţiile şederii, mijloacele financiare de întreţinere şi repatriere în ţara de origine. În această situaţie, solicitantul de viză va prezenta la dosarul de viză certificatul de căsătorie modelul românesc şi cartea de identitate românească a soţului/soţiei care domiciliază în România. În cazul cetăţenilor români cu domiciliu în străinătate (nu au carte de identitate românească) se va solicita o declaraţie pe proprie răspundere din partea soţului cetăţean român din care să rezulte dovada cazării. 
In situaţia vizitelor rudelor apropiate, în sensul art. 4, alin 1, lit. k – Acord CE-Moldova, la elevii/studenţii MINORI aflaţi la studii în România în mod legal (dovada statutului legal se face prin copia legalizată a cărţii sau a permisului de rezidenţă/şedere), nu este necesară invitaţia din partea gazdei. Persoanele invitate trebuie să prezinte dovezi privind calitatea de elev/student a persoanei vizitate (adeverinţă din partea unităţii de învăţământ);
- documente doveditoare ale legăturii de rudenie (cel puţin documentul de bază trebuie prezentat în original şi copie);
- oficiul consular îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.
 
VIZITĂ (C/VV) (la cetăţeni români sau străini posesori ai unui permis de şedere valabil pe teritoriul României, cu care nu există legătură de rudenie - art.36, ali.1,lit.c, OUG 194/2002)
- o invitaţie scrisă din partea gazdei (autentificată) ce trebuie să conţină, pentru persoana invitată: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, perioada şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi, dacă este cazul, numele soţului/soţiei şi copiilor care însoţesc persoana invitată, iar pentru persoana care invită: numele, prenumele şi adresa;
- invitaţia trebuie să conţină declaraţia gazdei (persoana vizitată), din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă să asigure mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
- documente doveditoare ale statutului de rezident legal pe teritoriul României al persoanei care invită;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă, dacă persoana vizitată nu asigură mijloacele de întreţinere.
- copia cărţii de identitate/permis de sedere a persoanei care face invitaţia.
- oficiul consular îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare 
 
AFACERI (C/A) (cetăţeni ai Republicii Moldova sau rezidenţi legali care sunt asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale româneşti) - art.36, ali.1, lit.d, OUG 194/2002)
- actul constitutiv al societăţii din care să rezulte calitatea de asociat/administrator a cetăţeanului Republicii Moldova;
- certificatul de înregistrare a societăţii;
- documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/factură recentă/extras de cont recent etc.);
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
- oficiul consular îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.
 
AFACERI (C/A) (cetăţeni ai Republicii Moldova sau rezidenţi legali care nu sunt asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale româneşti – art. 4, alin.1, lit c, Acord CE- Moldova )
- o invitaţie scrisă din partea unei persoane juridice sau societăţi-gazdă, sau din partea unei organizaţii, birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau companii, a unor autorităţi locale sau naţionale ale statelor membre sau a comitetelor de organizare a tîrgurilor şi expoziţiilor industriale, a conferinţelor şi simpozioanelor organizate pe teritoriile statelor membre, aprobate de Camera de Stat pentru Înregistrare a Republicii Moldova;
- certificatul de înregistrare al societăţii comerciale din România;
- documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/factură recentă/extras de cont recent etc.);
- confirmarea deplasării din partea societăţii comerciale din Republica Moldova;
- certificat de înregistrare a societăţii comerciale din Republica Moldova;
- documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă;
- licenţa de funcţionare a acesteia;
- contractul de colaborare între cele două societăţi;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.
 
TRANSPORT (C/TR) (pentru străinii care călătoresc în România în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane, angajaţi ai unei societăţi membră a Asociaţiei Naţionale a Transportatorilor Auto din Republica Moldova - art. 4, alin. 1, lit. d din Acordul CE-Moldova )
- o solicitare scrisă din partea asociaţiei naţionale a transportatorilor din Republica Moldova care prestează servicii de transport rutier internaţional , care să menţioneze scopul, durata, frecvenţa si itinerariul călătoriilor;
- legitimatia de şofer profesionist;
 
TRANSPORT (C/TR) (pentru străinii care călătoresc în România în scopul  desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane, angajaţi ai unei societăţi care nu este membră a Asociaţiei Naţionale a Transportatorilor Auto din Republica Moldova  – art.36, alin.1, lit.e OUG 194/2002). 
- o solicitare scrisă din partea societăţii la care este angajat solicitantul, în care să se menţioneze scopul, durata, frecvenţa si itinerarul călătoriilor;
- foile de parcurs, confirmate pentru prima călătorie;
- certificatele de înmatriculare ale societăţilor de transport din România şi din Republica Moldova;
- contractul de colaborare între cele două societăţi de transport;
- permisul de conducere al solicitantului:
- legitimaţia de şofer profesionist;
- licenţa de transport;
- licenţa de execuţie (anexa la licenţa de transport);
- oficiul consular îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare:
1. pentru rutele regulate:
- legitimatie/certificat de atestare profesională; 
- autorizaţie pe rută;
2. pentru rutele neregulate:
- legitimatie/certificat de atestare profesională;
- carnet interbus, foile de parcurs, lista pasageri, data şi ora deplasărilor.
 
ACTIVITĂŢI SPORTIVE (C/SP) (pentru participanţii la evenimente sportive internaţionale şi persoanele care îi însoţesc, în calitate profesională - art. 4, alin. 1, lit. i din Acordul CE-Moldova )
- o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă: autorităţi competente, federaţii sportive sau comitete olimpice naţionale ale statelor membre;
- lista oficiala a delegaţiei, cu precizarea calităţii fiecărui membru, confirmată atât de organizaţia-gazdă, cât şi de clubul invitat; 
- documente care să ateste calitatea de sportiv;
- oficiul consular îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.
 
ALTE ACTIVITĂŢI (C/ZA) (culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române)
Pentru toate aceste activităţi este necesară:
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.
A. pentru membrii permanenţi ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre:
- o scrisoare emisă de o autoritate a Republicii Moldova, care să confirme că solicitantul este un membru al delegaţiei acestei ţări care călătoreşte pe teritoriul celeilalte părţi în scopul participării la evenimentele menţionate anterior, scrisoare însoţită de 
- o copie a invitaţiei oficiale.
B. pentru membrii profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe şi simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre:
- o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă care să confirme că persoana respectivă participă la eveniment.
C. pentru membrii echipajelor de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice şi locomotive ale trenurilor internaţionale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre:
- o solicitare scrisă din partea societăţii de căi ferate competente din Republica Moldova, în care se specifică scopul, durata şi frecvenţa călătoriilor.
D. pentru jurnalişti:
- un certificat sau un alt document eliberat de o organizaţie este un jurnalist calificat;
- un document eliberat de angajatorul persoanei în cauză, care stipulează că scopul călătoriei îl reprezintă desfăşurarea unei activităţi de natură jurnalistică în România.
E. pentru persoanele care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb:
- o invitaţie scrisă din partea unei organizaţii-gazdă de a participa la aceste activităţi;
- acordul de parteneriat între instituţiile din cele două ţări participante la activităţile respective;
F. pentru elevii, studenţii instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesorii însoţitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum şi al altor activităţi educaţionale conexe:
- o invitaţie scrisă sau o adeverinţă de înscriere din partea universităţii, colegiului sau şcolii-gazdă sau carnete de student sau certificate pentru cursurile care vor fi urmate
- documente care să ateste calitatea de elev/student sau nivelul studiilor efectuate până în prezent.
G. pentru participanţii la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi:
- o invitaţie scrisă din partea şefilor administraţiei/primarilor acestor oraşe sau a localităţilor respective;
- documentul care să ateste calitatea de oraş înfrăţit;
- acordul de parteneriat;
- demers din partea organizaţiei locale;
- legitimaţie
H. pentru reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile care întreprind călătorii în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferinţe, inclusiv în cadrul programelor de schimb:
- o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă;
- o confirmare că persoana respectivă reprezintă organizaţia societăţii civile;
- dovada constituirii unei astfel de organizaţii de la registrul competent, eliberată de o autoritate de stat, în conformitate cu legislaţia naţională;
I. pentru persoanele care asistă la ceremonii funerare:
- un document oficial care să confirme decesul;
- legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant şi decedat.
J. pentru vizitarea cimitirelor civile şi militare:
- un document oficial care să confirme existenţa şi conservarea mormantului;
- legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant şi decedat.
K. pentru persoanele care călătoresc în scopuri medicale şi persoanele care trebuie să le însoţească:
- un document oficial din partea instituţiei medicale, care să confirme necesitatea îngrijirii medicale în această instituţie şi necesitatea de a fi însoţit;
- dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical.
- un certificat eliberat de autorităţile din Republica Moldova care să ateste starea de sănătate a solicitantului
L. pentru pensionari:
- documente doveditoare (carnet de pensionar)
 

Viza de lungă şedere

Viza de lungă şedere se acordă străinilor la cerere, pentru o perioadă de 90 zile, cu una sau mai multe călătorii. Permite străinilor intraţi pe teritoriul României să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere.

Important: Toată documentaţia justificativă a scopului călătoriei in România trebuie prezentată in original + fotocopie (xerox). 

I. Documente obligatorii necesare tuturor categoriilor de vize de lungă şedere:

- formularul de cerere completat integral (cu majuscule) şi semnat în faţa funcţionarului de la ghişeu;
- paşaport valabil, în original şi copie. Valabilitatea documentului de călătorie trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin trei luni;
2 fotografii recente tip paşaport (3,5 cm x 4,5 cm) color, realizate din faţă, pe un fundal luminos, fiind vizibile toate caracteristicile feţei;
- asigurare medicală (30.000 euro), valabilă pentru toată durata vizei (excepţie categoria D/VF pentru membrii de familie ai cetăţenilor UE);
- certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică (excepţie categoria D/VF pentru membrii de familie ai cetăţenilor UE); 
- dovada mijloacelor de întreţinere se face prin: card bancar internaţional personal al solicitantului de viză (original şi copie) şi extrasul de la bancomat sau extrasul contului bancar din care să rezulte suma deţinută de titular; nu se acceptă certificate bancare şi bani în numerar. 
- certificat de naştere
- oficiul consular îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.


II. Documente specifice necesare diferitelor categorii de vize de lungă şedere în plus faţă de cele menţionate mai sus

ACTIVITĂŢI ECONOMICE (D/AE)

Se acordă străinilor care urmează să desfăşoare activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale, în conformitate cu Legea privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice şi care prezintă: 

- dovada îndeplinirii condiţiilor referitoare la atestarea pregătirii profesionale, prevăzute de legea privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE (D/AP)

Se acordă străinilor care urmează să desfăşoare aceste activităţi în conformitate cu legile speciale care reglementează condiţiile de exercitare a profesiilor respective şi care fac:

- dovada îndeplinirii condiţiilor legale de exercitare a profesiilor respective; 
- dovada faptului că în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care intenţionează să o desfăşoare în România; 

ACTIVITĂŢI COMERCIALE (D/AC)

Acest tip de viză se acordă, pe baza avizului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, străinilor care sunt acţionari ori asociaţi, cu atribuţii de conducere sau de administrare, ai unor societăţi comerciale, persoane juridice române:

Avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine este valabil 6 luni de la data emiterii şi are drept scop constatarea îndeplinirii condiţiilor tehnice şi de utilitate economică a activităţii ce urmează a fi desfăşurată de către străin.

ANGAJARE ÎN MUNCĂ (D/AM)

Se acordă străinilor pe baza autorizaţiei de muncă eliberate de Oficiul Român pentru Imigrări, prezentând:

- autorizaţia de muncă pentru lucrător permanent;
- dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 60 de zile de la eliberarea autorizaţiei. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize.

Exceptii: Se acordă viza D/AM fără autorizaţie de muncă următoarelor categorii de străini:

a. strainilor al caror acces fara autorizatie de munca pe piata muncii din Romania este stabilit in textul acordurilor, conventiilor sau intelegerilor la care Romania este parte;

b. strainilor care desfasoaara activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate din Romania, in baza unor acorduri bilaterale sau in baza ordinului ministrului de resort;

c. strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere sau de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;

d. strainilor care sint numiti sefi de filiale, reprezentanta sau de sucursala ai unei companii de pe teritoriul Romaniei careare sediul in strainatate, iar la data solicitarii nu sunt asociati, actionari sau administratori la o persoana juridica romana.

DETAŞARE (D/DT)

Se acordă străinilor pe baza autorizaţiei de muncă pentru lucrători detaşaţi eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări, prezentând:

- autorizaţia de muncă pentru lucrător detaşat;
- dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 60 de zile de la eliberarea autorizaţiei. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize.

STUDII  (D/SD)

Poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student sau care participă la un program de schimb de elevi, prezentând:

a) în cazul studenţilor:

- dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ de zi

- dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii

- dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul minim net pe ţară lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză

- încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor

b) în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi:

- dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ de zi

- dovada de participare într-un program de schimb de elevi, realizat de o organizaţie constituită în condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop

- dovada din partea organizaţiei care realizează schimbul de elevi, din care să rezulte că aceasta va asigura mijloacele de întreţinere şi eventualele costuri privind îndepărtarea

- dovada privind asigurarea cazării la o familie selectată de către organizaţia care realizează schimbul de elevi şi care deţine un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie din România

- încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor (original+fotocopie).

٭ Calitatea de student o au străinii acceptaţi la studii de către o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, acreditată potrivit legii, inclusiv pentru participarea la cursuri de doctorat.

٭ Străinii care participă la un program de schimb de elevi trebuie să aibă vârsta cuprinsă, de regulă, între 7 şi 19 ani.

٭ Străinii bursieri ai statului român, precum şi cei de etnie română nu sunt obligaţi să prezinte dovada mijloacelor de întreţinere.

٭ Viza se acordă şi străinilor acceptaţi la studii în baza documentelor internaţionale la care România este parte. 

REÎNTREGIREA FAMILIEI (D/VF)

I. Sponsorul posesor al unui permis de şedere temporară valabil un an, al unui permis de şedere permanentă sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare poate solicita reîntregirea familiei, cu obligativitatea obţinerii prealabile a aprobării din partea Oficiului Român Pentru imigrări, pentru:

- soţ/soţie; 

- copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi şi care se află în întreţinerea efectivă a sponsorului sau a soţului/soţiei

Excepţie: Străinii titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, pot solicita reîntregirea familiei, chiar dacă valabilitatea permisului de şedere este mai mică de un an.

II. Oficiul Român pentru Imigrări poate aproba, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, reîntregirea familiei şi pentru următoarele categorii:

- rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale sotului /sotiei, in cazul in care nu se pot întreţine singure şi nu se bucură de un sprijin familial adecvat în ţara de origine; 

- copiii adulţi necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale. 

- rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal al minorului neînsoţit beneficiar al statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare

- orice altă rudă a acestuia (atunci când tutorele legal sau rudele de gradul I în line ascendentă nu există sau nu pot fi identificate)

- soţul/soţia şi copiii minori necăsătoriţi ai străinilor titulari ai unui drept de şedere în scop de studii, cu condiţia ca data încheierii căsătoriei să fie anterioară obţinerii dreptului de şedere.

- soţul/soţia străinului beneficiar al statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare, numai dacă data la care a fost încheiată căsătoria este anterioară obţinerii uneia dintre aceste forme de protecţie.

Aprobarea cererii de reîntregire a familiei va fi comunicată în scris solicitantului, în vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesaţi, care o prezintă la misiunea diplomatică sau la oficiul consular odată cu cererea de acordare a vizei române.

Pot solicita viză pentru reîntregirea familiei şi următoarele categorii de persoane:

- străinii căsătoriţi cu cetăţeni români (nu este obligatorie obţinerea prealabilă a aprobării Oficiului Român pentru Imigrări); 

- străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri

- copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului român, a soţului/soţiei sau a partenerului

- rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia. 

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ (D/CS)

Se acordă străinilor în baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

ACTIVITĂŢI RELIGIOASE (D/AR)

Se acordă străinilor în baza avizului Secretariatului de Stat pentru Culte, cu obligativitatea prezentării următoarelor documente:

- o dovadă a calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţată în România

- o dovadă a cazării, pe termen lung, în România

- certificat medical din care să rezulte că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică

ALTE SCOPURI (D/AS)

Viza se acordă acelor categorii de străini care:

I. sunt desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

- au calitatea de administrator;

- la data solicitării nu sunt asociaţi sau acţionari la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu au avut aceste calităţi în ultimii doi ani;

- la societatea comercială în cauză nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop;  

- societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro;

II. solicită intrarea pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat, autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi, dacă fac dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- au încheiat un contract de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat, autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi; 

- dispun de mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul mediu brut pe economie lunar pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;  

- au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor;

III. persoanelor care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

- au încheiat un contract de voluntariat cu o persoană juridică de drept public sau privat fără scop lucrativ, denumită în continuare organizaţie-gazdă, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşoare, condiţiile în care sunt supravegheaţi în îndeplinirea sarcinilor, precum şi la orele de lucru; 

- organizaţia-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, precum şi eventualele costuri privind îndepărtarea;  

- îndeplinesc condiţia de vârstă (peste 14 ani inclusiv);

- au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor;  

IV. persoanelor care urmează tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, dacă:

- prezintă scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului.

Această viză poate fi acordată şi pentru un eventual însoţitor, care asistă străinul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur, dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare.

V. persoanelor care desfăşoară alte activităţi ce nu contravin legilor române, dacă îşi justifică prezenţa pe teritoriul României.

În prim plan

Prevalidare in ECONSULAT si Reprogramari

03.05.2017

ANUNT IMPORTANT! Stimati solicitanti de servicii consulare, vă comunicăm faptul că în continuare se fac eforturi pentru …

Viza de lungă ședere pentru studii în România!

04.08.2016

Rezultatele repartizării elevilor din R. MOLDOVA în învățământul liceal și profesional din ROMÂNIA - 27 iulie 2016 Atrag…

Alegeri Parlamentare in Romania

06.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania 06.07.2016 Dacă ai prieteni sau membri ai familiei…

5650 de locuri subvenționate de statul român alocate Republicii Moldova

01.07.2016

5650 de locuri subvenționate de statul român pentru școlarizarea tinerilor din Republica Moldova Ministerul Educației și…